หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > มอบเกียรติบัตรและรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” แก่นักศึกษา
มอบเกียรติบัตรและรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:48:26


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (The 1st FAR SSRU undergrad conference) มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” แก่นักศึกษา จำนวน 6 คน ได้แก่
1.นางสาวกิ่งกาณจน์ จันท์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) งานวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการวิพิธทัศนา ปี 2552"
2. นางสาววชิราภรณ์ พลยะมาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ งานวิจัย เรื่อง "การออกแบบเครื่องประดับจากตุ้มข้าวตอกดอกมณฑารพ"
3. นายวิเชียร คงสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง "จิตมนุษย์กับสภาพแวดล้อม"
4. นางสาวธนิษฐา นิลบุตร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี กลุ่มวิชาดนตรีสากล ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง "อีสานลำเพลิน in Chior"
5. นายธนพล เสนากัสป์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี กลุ่มวิชาดนตรีไทย ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง "ธรณีศรีปราชญ์เถา"
6. นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) งานวิจัย เรื่อง "การสร้างสรรค์เทศกาลละครสารนิพนธ์สวนสุนันทา 2555-2560"
ตามลำดับ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ/สำนัก เป็นผู้มอบรางวัล อาทิ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นมอบรางวัล ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2


ดูภาพเพิ่มเติม รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง.pdf