หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 17:57:18


วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวารุณี ปรีดานนท์ (ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นวิทยากร จัดโดย กองนโยบายและแผน จัดอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมPublic Relations
FAR Facebook Fanpage : 
https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
FAR website :
 https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage
SSRU website : https://ssru.ac.th/home