หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-31 14:18:08


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home

Download