หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด “สาว” สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด “สาว” สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:42:01เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ชุด “สาว” ในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดและการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย จัดโดย สาขาวิชาการละคอน(นาฏยศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ถูกประเมินผลการแสดงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม อาจารย์สาขาการละคอน (นาฏยศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการชื่นชมและเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้วิจัยนำผลงานมาพัฒนา แล้วนำเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนต่อไป

 ทั้งนี้ การแสดงร่วมสมัยชุด “สาว” รูปแบบสมบูรณ์ จะจัดแสดงในงาน Dance Festival 2018 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดูรูปภาพเพิ่มเติม นำเสนอผลงาน-สาว.pdf