หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 19:05:02


วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพ" ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้เชิญ อาจารย์นฤมล ชมโฉม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง smart classroom ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์


.งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home