หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน”
สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:42:12เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาดีดีให้กับนักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศศิลป์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน” วิทยากรโดย ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วประสบความสำเร็จในสายงานที่เกี่ยวข้องและปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจและมีประสบการณ์

ในการนี้ อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ หัวหน้าสาขาฯเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนเริ่มการสัมมนา จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G


ดูรูปภาพเพิ่มเติม สัมมนานิเทศศิลป์.pdf