หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-06 21:55:57

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet


การตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นตัวแทนตำแหน่งคณบดีเข้ารับการสัมภาษณ์ และมีอาจารย์ศิริมา พนาภินันท์ ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาดนตรี และนายมงคล อิงคุทานนท์ ตัวแทนศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  เข้าร่วมการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ กรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home