หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > “สวนสุนันทา” เดินเครื่องเต็มกำลัง ประชุมผู้บริหาร พลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
“สวนสุนันทา” เดินเครื่องเต็มกำลัง ประชุมผู้บริหาร พลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-25 14:02:10


วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายและกล่าวว่า “เนื่องจากวิกฤติโควิด ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เราต้องมองภาพมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่” การร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนองค์กร พลิกโฉมมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยาย ในหัวข้อ “ สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยกล่าวว่า “ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์  มุ่งพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดิจิทัล” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Patrick Low Beng Chee จาก หัวเว่ย อาเซียน (Huawei ASEAN) มาให้ข้อมูลของระบบดิจิทัล ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รูปแบบของ Smart university สู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (2570 – 2574)

การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชฏาทอง  โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน

สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home