หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “จุดเช็คอินไทพวน-บ้านเชียง”
นักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “จุดเช็คอินไทพวน-บ้านเชียง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-12 13:19:50


ทีมนักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ และ อ.ดร.ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล และนักศึกษา ร่วมด้วย ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหลังจากส่งมอบผลผลิตงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดเช็คอินไทพวน รองรับความปกติใหม่ของการท่องเที่ยว” ภายใต้ชุดโครงการ “การยกระดับการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมวิถีถิ่นไทพวนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลังวิกฤตโควิด-19” ซึ่งได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งงานวิจัยนี้มี อ.ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจาก คุณชาตรี ตะโจประรัง และอาจารย์ตุ๋ยดงกระถิน ศิลปินแห่งบ้านเชียง ผู้วาดภาพงานศิลปะบนกำแพงจุดเช็คอินไทพวน ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

(ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home