หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:42:26นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชกาย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งสนับสนุนแผนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล ” โดยให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษา อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จัดให้มีการประกวดแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น วังสวนสุนันทาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ดีเด่น ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และบุคลากรที่แต่งกายงามอย่างไทย ประเภทสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการได้แก่ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์แต่งกายงามด้วยผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรัชตะ พงษ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปรินุช บุนนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพันธุ์สุรีย์ หนูช่วย คณะครุศาสตร รับทุนการศึกษา 6,000 บาท์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวโกลัญญา นิจอาคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นางสาววาสินี อารีย์พงษ์ คณะวิทยาการจัดการ รับทุนการศึกษา 4,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวปรินุช บุนนาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นายอีริค มูลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ประกวดชุดรัตนโกสินทร์.pdf