หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-11 15:44:45


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ Mrs. Ying Wang นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Jiujiang University's identity and cultural creative product design approach to promote its image และ Mr.Xuefeng Hu นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง A Study of the Identity of Ming and Qing Dynasty Furniture to Modern Furniture Design ซึ่งมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ ศ.ดร.สมพร ธุรี (ประธานกรรมการสอบ) รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ) และ รศ.ดร.รจนา จันทราสา (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ในการนี้ ผศ.ดร. พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการสอบและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลังจบการสอบ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home