หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-18 08:43:00


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. Mrs.Qian Zhao นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Innovative Design and Creation of Chinese Lighting Culture: Analysis of Nanjing Qinhuai Lantern Festival และ 2. Mr.Kang Zhou นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Interior Design for a Better Quality of Life for the Elderly in Jiujiang, China ซึ่งมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ (ประธานกรรมการสอบ) ผศ.ดร.อาณัฏ ศริพิชญ์ตระกูล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ) และ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ในการนี้ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้เข้าร่วมการสอบและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลังจบการสอบงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home