หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-08-24 13:17:58


วันที่ 7 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. Mr.Chenhui Wu นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Creative Cultural Product Development for Intangible Cultural Heritage Tourism: The Artistry of Ruichang Papercutting โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 2. Mrs.Yiqi Zhang นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง A Study and development of HuaGui wood carving art in Hainan Cit โดยมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (ประธานกรรมการสอบ) รศ.ดร.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ, ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (กรรมการและเลขานุการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ในการนี้ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ได้เข้าร่วมการสอบและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลังจบการสอบงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home