หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-17 17:03:34


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. Mrs. Xiongjunjie Hong นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Learning Jiujiang City Culture through Learning Media for Early Childhood Children และ 2. Mrs.Xiaohong Deng นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Lushan City Image to Tourism Innovation Design Fair ซึ่งมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (ประธานกรรมการสอบ) รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ) และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ได้เข้าร่วมการสอบและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลังจบการสอบ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home