หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-11 12:58:24


วันที่ 28 เมษายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ Mr.Wanping Shangguan นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Design Therapeutic Gardens for Middle-aged and Elderly People with Suboptimal Health และ Mrs.Yingying Zhou นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Design Therapeutic Gardens for Middle-aged and Elderly People with Suboptimal Health ซึ่งมี ผศ.ดร. พิสิษฐ์ พันธ์เทียน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร (ประธานกรรมการสอบ) รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)  ผศ.ดร. พิสิษฐ์ พันธ์เทียน (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการสอบและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลังจบการสอบ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home