หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-11 13:29:24


วันที่ 30 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีนจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. Mrs. Xi Chen นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Research on the modular furniture design of public rental houses โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ 2. Mr.Sai Yin นำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง Spatial redesign of the traditional village image from the perspective of the cultural landscape of the Huang He River Valley in the western Henan region โดยมี ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ ศ.ดร.สมพร ธุรี (ประธานกรรมการสอบ) รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ) และมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา และ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home