หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 "Mrs.Jie Liu"
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 "Mrs.Jie Liu"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 10:34:10


เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 Mrs.Jie Liu ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (ประธานกรรมการสอบ)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home