หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา ประจำปี 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-01-16 10:36:30


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองสวัสดีปีใหม่ 2562 และเลี้ยงขอบคุณทีมงานและนักแสดงจาก ละคร ใต้ร่มพระบารมี 80ปีสวนสุนันทา ที่จัดแสดงในวันครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งในโอกาสดังกล่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่ทำคุณความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 16 รางวัล ได้แก่

1.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการ TGDA2018 Thailand Green Design Awards การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์ รหัสนักศึกษา 58126608061

2.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการ TGDA2018 Thailand Green Design Awards การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.นายมงคล อิงคุทานนท์ รหัสนักศึกษา 58126608045
2.นายจีรทีปต์  จรครบุรี  รหัสนักศึกษา 58126608029
3.นายภัทรวุธ  จุลพันธ์   รหัสนักศึกษา 58126608039

3.

สาขาวิชาจิตรกรรม
รางวัลชนะเลิศ
โครงการ PMCA2018 World Art Contest Printings & Drawings / Photo Contest on the Topic การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ “Making the World Safe form the Threats of Emerging Infactious Diseases”
จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานสาธารณะสุขระดับนานาชาติ
1.นายณัฐธวัช  พันธุ์สอึ้ง  รหัสนักศึกษา 57126601025

4.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
Industrial Design ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
1.นายทิพย์มงคล  นวลฉวี  รหัสนักศึกษา 58126608038

5.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
รางวัลชมเชย
การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชองถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย มูลนิธิไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงต่างประเทศ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1.นางสาวนันท์นภัส ยอรัมย์        รหัสนักศึกษา 60126613031
2.นายณัฐวุฒิ  ยิ่งยงยุทธ            รหัสนักศึกษา 58126613006
3.นายโตยธร  เสวกวัง              รหัสนักศึกษา 59126613023
4.นายรณพี  ชาวเชียงขวาง         รหัสนักศึกษา 59126613053
5.นายปรัชญา  นิตุทอน            รหัสนักศึกษา 59126613018
6.นางสาวเพชรรัศมิ์  พิทักษ์กุล     รหัสนักศึกษา 59126613032
7.นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญพูด    รหัสนักศึกษา 59126613047
8.นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์ศิริ    รหัสนักศึกษา 58126613050
9.นางสาวกนกวรรณ ขุนแผ้ว       รหัสนักศึกษา 58126613054
10.นายอัศวภัทร์  เบญญาศิรเศรษฐ์ รหัสนักศึกษา 58126613056
11.นายภาณุ  แพสิน                รหัสนักศึกษา 58126613018
12.นางสาวสุพิชฌาย์ อรุณวิง       รหัสนักศึกษา 58126613059
13.นางสาววราภรณ์  กำพุฒ       รหัสนักศึกษา 57126613004
14.นางสาวธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน์   รหัสนักศึกษา 57126613006

6.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทสร้างสรรค์วัสดุเพื่ออัตลักษณ์ไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา Craft the Future
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
1.นายวริศ  อุ่นสมบัติ               รหัสนักศึกษา 58126608056
2.นายมงคล  อิงคุทานนท์          รหัสนักศึกษา 58126608045

7.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
รางวัลชมเชย
การประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาส ครบ 190 ปี  จัดโดย วัดประยุรวงศาวาส กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอรเรจ จำกัด (มหาชน) และ เขตธนบุรี  ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
1.นายนิพัทธ์  จงดี                  รหัสนักศึกษา 57126613022
2.นายวสันต์  สิ้นเคราะห์           รหัสนักศึกษา 57126613021
3.นางสาวภัสสรีธัช  ชูเชิด          รหัสนักศึกษา -
4.นายทรงกลด  เอี่ยมสะอาด       รหัสนักศึกษา 58126613030
5.นายสุพจน์ ฤทธิ์เดช               รหัสนักศึกษา 59126613028
6.นายกฤษฎา  แฝงฤทธิ์            รหัสนักศึกษา 59126613030
7.นายจีรภูมิ  ชุนหะศรี             รหัสนักศึกษา 59126613013
8.นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก         รหัสนักศึกษา 59126613014
9.นางสาวสรัญญา  มีมา            รหัสนักศึกษา 59126613026
10.นางสาวกชกร  เทพสนั่น        รหัสนักศึกษา 58126613058
11.นางสาวเพชรรัศมิ์  พิทักษ์กุล   รหัสนักศึกษา 59126613032
12.นายอิสระ โพธิ์ทอง              รหัสนักศึกษา 58126613021

8.

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
รางวัลชมเชย
การประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย
จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
1.นายประสิทธิ์  ชุมประเสริฐ รหัสนักศึกษา 58126607036

9.

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย
จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
1.นายศิวพจน์  ภูจอมดาว  รหัสนักศึกษา 59126607016

10.

สาขาวิชาดนตรี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5
MISTER GRAND INTERNATIONAL 2018 Lagazpi City, Province of Albay,Philippines ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2561 ณ ประเทศ ฟิลิปปินส์
1.นายชัชชล ผลพิบูลย์ รหัสนักศึกษา 58126611007

11.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงการ "Call for Clip: ภาษีไปไหน รัฐใช้พัฒนาประเทศด้านใดบ้าง"
จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ กรมประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
International Bangkok Bike 2018 ชวนประกวดคลิปสั้น ปั่นเท่...ชวนเพื่อนเที่ยวไทย จัดโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2561
1.นายภาคิณ ผู้กำจัด  รหัสนักศึกษา 58126614044

12.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม
โครงการประกวดเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สมาคมแสดงสินค้าไทย
1.นายธนากร  ผิวเหลือง  รหัสนักศึกษา 58126608051

13.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสินค้าประเภทที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ไทยจำลอง
กิจกรรมชวนคน GENZ มาอวดไอเดีย “ประกวดการออกแบบสินค้าไปรษณีย์”
1.นายอัสมี  ปูเตะ                   รหัสนักศึกษา 60126615001
2.นายธนภัท  อาสาธนาคูณ        รหัสนักศึกษา 60126615061
3.นางสาวนริศรา  นฤนาทจินดา   รหัสนักศึกษา 60126615047
4.นางสาวเบญจพร  เศรษฐพงษ์    รหัสนักศึกษา 60126615019
5.นายอรรถวุฒ  คุ้มบ้าน            รหัสนักศึกษา 60126615057
6.นายนวพล  เมืองสาคร            รหัสนักศึกษา 60126615018

14.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง(การละคร)
รางวัลชมเชย
โครงการประกวด "SSRU QUEEN2018" จัดโดย โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ MTI,MaJor Ceneplex,Move It up,Miftah Clinique  ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2561
1.นายรัชตะ พงษ์เจริญ             รหัสนักศึกษา 59126614059

15.

สาขาวิชาดนตรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ งานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
1.นายณัฐพนธ์  วงศ์ธนะโสภณ     รหัสนักศึกษา 58126611042

16.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
รางวัลชมเชย
ADDA @ Friends Adventure & Design Contest 8TH ภายใต้แนวคิด @ Friends Adventure  จัดโดย บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท Prompt Design และนิตยส1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นายกันตภณ  มาลีรัตน์             รหัสนักศึกษา  60126615041