หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันฯ จัดอบรมและworkshopจัดทำ มคอ.7
ศิลปกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันฯ จัดอบรมและworkshopจัดทำ มคอ.7

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-28 15:53:26

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งให้แนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ.7 ซึ่งในช่วงบ่าย เป็นการ workshop ให้แต่ละสาขาวิชาได้ร่วมกันจัดทำ มคอ.7 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์