หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณบดีร่วมการอบรม หัวข้อ อำนาจ โดยศูนย์จิตตปัญญาฯ
คณบดีร่วมการอบรม หัวข้อ อำนาจ โดยศูนย์จิตตปัญญาฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-16 15:35:47


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "อำนาจ" ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ยังได้ร่วมอบรมอย่างเป็นกันเอง และเสริมแง่คิดเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องธรรมะ ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home