หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสู่งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสู่งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-07-17 22:01:28


วันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสู่งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มาต่อยอดสู่งานวิจัยทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักศึกษาชาวจีนได้เข้าชมจิตรกรรมฝาผนังและสื่อผสม ณ วัดใหญ่อินทราราม โดยมี รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ ให้เกียรติเป็นผู้นำชมและให้ความรู้แก่นักศึกษางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home