หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Virtual Class ห้องเรียนเสมือนจริง นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ด้วยโปรแกรม ZOOM
Virtual Class ห้องเรียนเสมือนจริง นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ด้วยโปรแกรม ZOOM

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 12:09:27


Virtual Class ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม ZOOM

นี่คือการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ซึ่งสอนโดย ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร และอ.วุฒิชัย ค้าทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home