หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นับคะแนนหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
นับคะแนนหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 10:40:45

25 มกราคม 2564 ภายหลังจากบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วนั้น เวลา 15.00 น. กรรมการสรรหาฯ ได้แก่ อ.อรรณพ ปานพวง เปิดหีบนับคะแนน ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อันได้แก่ ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนรวม 53 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 59 คน

- ลงคะแนนรับ จำนวน 50 คน 

- บัตรเสียจำนวน 2 คน

- ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 1 คน 

โดยผลการหยั่งเสียงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งต่อไป

(ขอบคุณข้อมูลจาก กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home