หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 16:27:32


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงศิลปะการละคร ได้รับเชิญให้เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 2 หลักสูตร ได้แ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home