หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-08-23 12:31:20


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 10 ท่าน พร้อมด้วย Prof.Dr.Sun Lei ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้งสองสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home