ระเบียบการประชุม ประจำปี 2562


คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 part 1 - 2 

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 part 2 - 2 

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 


คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 part 1 - 3 

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 part 2 - 3 

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 part 3 - 3

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562  

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 part 1 - 3 

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 part 2 - 3 

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 part 3 - 3 

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562 part 1 - 2 

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562 part 2 - 2 

 

 
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home