เล่มคู่มือ


เล่มคู่มือส่วนงานต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์


เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 
ประจำปีการศึกษา 2561


เล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2561


เล่มคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563




เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home