อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศิลปะการแสดง


รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิเวชกุล

ตำแหน่ง          ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง

วุฒิการศึกษา     ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย)

งานวิจัย
.1. การศึกษากลุ่มคำศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำที่ไม่ถูกต้อง และวิธีการแก้ไขอวัยวะของร่างกายในการปฏิบัติท่ารำให้ถูกต้องตามมาตรฐานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง     ปีพ.ศ.2550
2.. พัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทย    ปีพ.ศ.2551
3.. การแก้ไขท่าทางในการปฏิบัติท่ารำให้ถูกต้องตามมาตรฐานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง  ปีพ.ศ.2552
4 .การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง : ย่าหรันทรงเครื่อง   ปีพ.ศ.2555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

ตำแหน่ง        กรรมการบบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา    Ph.D. (Drama) University of Bristol, UK.

งานวิจัย          
1. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและความหมายในบทละครของแซมมวล เบกเกตต์กับหลักธรรมในพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 2550    
2. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในแง่การ
เตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่วงการวิชาชีพ ปี พ.ศ.2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร

ตำแหน่ง         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา    Ph.D. (Drama and Theatre Studies)   Royal Holloway, University of London, UK

งานวิจัย
1. การพัฒนาเทคนิควิธีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการแสดง งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปี พ.ศ.2559
2. การดำรงอยู่และการปรับตัวนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก. งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี พ.ศ.2551


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ 
 
ตำแหน่ง        กรรมการบบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา    คด. (พัฒนศึกษา)

งานวิจัย
1. กระบวนการสร้างสรรค์ละครเพื่อการพัฒนาอยู่ร่วมกันของเยาวชน ปี พ.ศ. 2559


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

ตำแหน่ง         กรรมการบบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา    Ph.D. (Drama) University of Bristol, UK.

งานวิจัย
1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2559

อาจารย์ผู้ทรงคณวุฒิ

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

2. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์

3.  รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์   (ศิลปินแห่งชาติ)

2. อาจารย์รัจนา พวงประยงค์    (ศิลปินแห่งชาติ)

3. อาจารย์นงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

4. อาจารย์พัชรา  บัวทอง

 เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home