ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ


รายการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -คลิก-


ข้อมูลสถิติการให้บริการ -คลิก-รายงานผลความพึงพอใจของหน่วยงาน -คลิก-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -คลิก-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี -คลิก-การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -คลิก-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -คลิก-การดำเนินการตามมาตรฐานส่งคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน -คลิก-งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home