อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย                                
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  นาฎยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : manisa.wa@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/manissa_va
   
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท
:
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : sakul.mu@ssru.ac.th

  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/orawatana_ch   

  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                            :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา     

  ปริญญาเอก :Ph.D.  Drama and Theatre Studies ,Royal Holloway, University of London สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : phakamas.ji@ssru.ac.th

  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/phakamas_ji
      
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395อาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี  
  ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา        
  ปริญญาโท
:
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : whutthichai.kh@ssru.ac.th
  website  
http://www.elfar.ssru.ac.th/whutthichai_kh/
   

  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  Email : ratiphat.si@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/ratiphat_si/
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home