อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย                                
                             : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

 ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  นาฎยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Email : Manissa.va@ssru.ac.th
 website :  http://www.elfar.ssru.ac.th/manissa_va/
 ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                        
                              : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา    
ปริญญาเอก :Ph.D.  Drama and Theatre Studies ,Royal Holloway, University of London สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : phakamas.ji@ssru.ac.th
website :  http://www.elfar.ssru.ac.th/phakamas_ji/       
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395อาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี  
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ประวัติการศึกษา        
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email : whutthichai.kh@ssru.ac.th
website :  http://www.elfar.ssru.ac.th/whutthichai_kh/   
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา    
ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Email : ratiphat.si@ssru.ac.th
website : http://www.elfar.ssru.ac.th/ratiphat_si/
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402อาจารย์มนัญชยา  เพชรูจี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา   
ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี :
Email : mananshaya.ph@ssru.ac.th
website :http://www.elfar.ssru.ac.th/mananshaya_ph/
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402


    อาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา   
ปริญญาโท :  การศึกษามหาบัณฑิต  ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : peeranat.so@ssru.ac.th
website : https://elfar.ssru.ac.th/peeranat_so
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home