หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1 Portfolio)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-10 22:36:39

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 1 Portfolio 
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- สาขาวิชาจิตรกรรม

- สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย / ดนตรีสากล)


รายวิชาที่จะได้ศึกษาในแต่ละหลักสูตร คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home