หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-22 10:57:28

หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาดนตรี 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home