หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ่าน video conference
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ่าน video conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:36:32


หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้งชาวไทยและชาวจีนผ่าน video conference เพื่อหารือแนวทางการกำกับดูแลงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประะชุม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home