หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > ศิลปกรรมเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือกับ Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดเนเซีย
ศิลปกรรมเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือกับ Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดเนเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-17 13:28:31


วันที่ 12 กันยายน  2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang, Thailand กำหนดลงนามความร่วมมือฯ (MOA) ด้านบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานและลงนามร่วมกับ Dr. Sri Rejeki Urip, M. Hum. Dean of Faculty of Languages and Arts มีคณาจารย์ผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย อาจารย์จิรวัฒน์ การนอก หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม  ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home